ข้อความวิ่ง

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ยินดีต้อนรับทุกท่าน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แท๊ปเล็ตเพื่อการศึกษาไทย


รายการหลัก

รายการหลัก

บุคคลากร

ข้อมูลบุคคลากร

โครงสร้างการบริหาร

คลิกที่ภาพ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย - นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรมและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจ - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนจักป้องกันตนเองจากพิษภัยของสารเสพติด 2. พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 4. ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีวิถีพอเพียง

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน "ไหว้สวย ยิ้มใส ไฝ่คุณธรรม"

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๐๒ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๕ ไร่ ๔๖ ตารางวาเดิมชื่อ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.ช.ด.สงเคราะห์มีพลฯแก้ว เยาวนาถและพลฯบัวธี วังทองเป็นครูสอนครั้งแรก ปี พ.ศ.๒๕๐๕ กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนมาเป็นโรงเรียนประชาบาล และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์” แต่งตั้งให้นายสำเร็จ ศรีอินทร์มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่งตั้งให้นายสง กล้าใจมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบัน นายลมัย พวงเพ็ชรเป็นผู้บริหารโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๕ ไร่ ๔๖ ตารางวามีเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้าน บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๓ และ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๙ ปรัชญาของโรงเรียน คาราวะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สีประจำโรงเรียน คือเหลือง-แดง พุทธภาษิตของโรงเรีีีีีีีีีีีีีีียน "คารวตา วินโย มตฺตญฺญุตา" คาราวะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555