ข้อความวิ่ง

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ยินดีต้อนรับทุกท่าน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แท๊ปเล็ตเพื่อการศึกษาไทย


รายการหลัก

รายการหลัก

บุคคลากร

ข้อมูลบุคคลากร

โครงสร้างการบริหาร

คลิกที่ภาพ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย - นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรมและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจ - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนจักป้องกันตนเองจากพิษภัยของสารเสพติด 2. พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 4. ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีวิถีพอเพียง